ورود به پروفایل
19th International Congress Of Obstetrics & Gynecology

Program at a Glance
Tuesday, 01 October 2024
Main Hall
111 : پره ناتالcare – آنومالیهای جنینی
Tuesday | Main Hall | 08:00 - 13:00
113 : تازه های پریناتولوژی – مسائل قانونی
Tuesday | Main Hall | 14:00 - 17:00
Hall 2
123 : و عوارض بارداری - حفظ باروری در بیماران سرطانی ART - میوم و ناباروری
Tuesday | Hall 2 | 14:00 - 17:00
Hall 3
131 : کانسرهای شایع در زنان سالمند – اختلالات دفع
Tuesday | Hall 3 | 14:00 - 17:00
19th International Congress Of Obstetrics & Gynecology

Program at a Glance
Wednesday, 02 October 2024
Main Hall
211 : آندومتریوز – PCO – جوان سازی تخمدان
Wednesday | Main Hall | 08:00 - 13:00
213 : آندومتریوز - ایسموسل
Wednesday | Main Hall | 14:00 - 17:00
Hall 2
221 : بیماری های مدیکال - IUGR پره اکالمپسی
Wednesday | Hall 2 | 08:00 - 13:00
223 : جراحیهای زیبایی در زنان
Wednesday | Hall 2 | 14:00 - 17:00
Hall 3
231 : سمپوزیوم
Wednesday | Hall 3 | 08:00 - 13:00
233 : Sexual Dysfunction
Wednesday | Hall 3 | 14:00 - 17:00
19th International Congress Of Obstetrics & Gynecology

Program at a Glance
Thursday, 03 October 2024
Main Hall
311 : آنکولوژی
Thursday | Main Hall | 08:00 - 13:00
313 : تازه های اروگاینکولوژی
Thursday | Main Hall | 14:00 - 17:00
Hall 2
321 : زایمان زودرس - پست پارتوم – لیبر و مشکالت قانونی
Thursday | Hall 2 | 08:00 - 13:00
323 : Maternal Mortality
Thursday | Hall 2 | 14:00 - 17:00
Hall 3
331 : بی اختیاری ادراری - پرولاپس
Thursday | Hall 3 | 08:00 - 13:00
333 : آنکولوژی
Thursday | Hall 3 | 14:00 - 17:00
19th International Congress Of Obstetrics & Gynecology

Program at a Glance
Friday, 04 October 2024
Main Hall
411 : میوز - نگاهی به مشکلات پستان
Friday | Main Hall | 08:00 - 13:00
413 : پزشکی قانونی
Friday | Main Hall | 14:00 - 17:00
Hall 2
421 : پزشکی قانونی
Friday | Hall 2 | 08:00 - 13:00
Hall 3
431 : مروری بر مشکلات نوجوانان و مشکلات شایع زنان؛ میوم و آندومتریوز – سرکلاژ شکمی – آنومالی مولرین
Friday | Hall 3 | 08:00 - 13:00

Tuesday, 01 October 2024

Main Hall
Hall 2
Hall 3
08:00 - 13:00
111 : پره ناتالcare – آنومالیهای جنینی
-
-
14:00 - 17:00
113 : تازه های پریناتولوژی – مسائل قانونی
123 : و عوارض بارداری - حفظ باروری در بیماران سرطانی ART - میوم و ناباروری
131 : کانسرهای شایع در زنان سالمند – اختلالات دفع

Wednesday, 02 October 2024

Main Hall
Hall 2
Hall 3
08:00 - 13:00
211 : آندومتریوز – PCO – جوان سازی تخمدان
221 : بیماری های مدیکال - IUGR پره اکالمپسی
231 : سمپوزیوم
14:00 - 17:00
213 : آندومتریوز - ایسموسل
223 : جراحیهای زیبایی در زنان
233 : Sexual Dysfunction

Thursday, 03 October 2024

Main Hall
Hall 2
Hall 3
08:00 - 13:00
311 : آنکولوژی
321 : زایمان زودرس - پست پارتوم – لیبر و مشکالت قانونی
331 : بی اختیاری ادراری - پرولاپس
14:00 - 17:00
313 : تازه های اروگاینکولوژی
323 : Maternal Mortality
333 : آنکولوژی

Friday, 04 October 2024

Main Hall
Hall 2
Hall 3
08:00 - 13:00
411 : میوز - نگاهی به مشکلات پستان
421 : پزشکی قانونی
431 : مروری بر مشکلات نوجوانان و مشکلات شایع زنان؛ میوم و آندومتریوز – سرکلاژ شکمی – آنومالی مولرین
14:00 - 17:00
413 : پزشکی قانونی
-
-