امتیارات بازآموزی و گروههای هدف :

برنامه علمی کنگره بر روشهای تشخیص و درمان بیماریهای زنان و مامایی متمرکز خواهد بود . با رویکرد مطالعات میان رشته ای در حوزه علوم پزشکی . لذا از کلیه همکاران رشته های تخصصی مرتبط ، جهت شرکت در برنامه های علمی این کنگره که به صورت همزمان در چهار سالن برگزار خواهد شود، دعوت میشود. با توجه به برنامه های ارائه شده به مرکز بازآموزی ، برای گروههای تخصصی زیر درخواست امتیاز بازآموزی خواهد شد:
– متخصصین جراحی زنان و زایمان
– متخصصین ارولوژی ، آنکولوژی ، پاتولوژی
– متخصصین رادیولوژی ، پوست ، پزشکی قانونی

شرایط و نحوه ثبت نام و شرکت در کنگره متعاقبا پس از تعیین امتیازات بازآموزی در این سایت اعلام خواهد شد. ( احتمالا اواسط مردادماه )