کمیته برگزاری کنگره

نام و نام خانوادگیگروه
 دکتر زینت قنبریرئیس کنگره
 دکتر اشرف آل یاسیندبیر کل
دکتر صدیقه برنادبیر پریناتولوژی
 دکتر اشرف السادات جمالدبیر پریناتولوژی
 دکتر مرضیه آقاحسینیدبیر نازایی
دکتر زینت قنبریدبیر یوروگاینکولوژی
دکتر طاهره افتخاردبیر یوروگاینکولوژی
دکتر مریم خوشیدهدبیر General
 دکتر زهرا عسگریدبیر لاپاراسکوپی
دکتر ستاره اخواندبیر آنکولوژی
کوروس جعفریمدیر اجرایی