موضوعات مورد بحث در کنگره

پریناتولوژی:
1PCOS
2Complicated Pregnancies
3Critical Care in Pregnancy
4High Risk Pregnancies
5STD
6Medicolegal issues in Pregnancy
7Over Treatment in Pregnancy
8Ethical issues in Pregnancy
9Mangement of Multiple Pregnancies
10Genetics and Pregnancy

آنکولوژی :
11HPV
12Cervical  Cancer Screening
13Ovarian Cancer
14Endometrial Cancer
15Update in  Gestational Trophoblastic Disease
16Improving quality of life in women with Cancer
17Management of the Adenexal Mass
18Professionalism
19Endometrial Hyperplasia
20Fertility Perservation in Female Malignancy
21Diagnostic Modalities in  Gynecologic Oncology
اختلالات جنسی :
22Genetics and Biology Gynecology
23Sexual Disorders
24Management and Treatment of Vaginismus
25Sexual quality of life
26Female Sexual Assault
27Drug , Alcohol & Smoking   effect on women health sexual health
28درمان دارویی در اختلالات جنسی زنان و مردان
29تاثیر جراحیهای ژنیکولوژیک بر عملکرد جنسی زنان
نازایی :
30فاکتورهای محیطی و ناباروری
31میوم و آدنومیوز
32تستهای پیشگویی کننده ذخیره تخمدان
33داروهای ناباروری و سرطانها
34حفظ باروری
35سقط مکرر
36ART
37آندومتریوز
38کیست های آدنکسال
39عوارض لاپاراسکوپی
40ایسموسل و حاملگی محل اسکار و و کورنه ال
یوروگاینکولوژی :
41جایگاه Imaging در اختلال کف لگن
42جایگاه مش در واژن و چالش های FDA
43رویکرد بالینی در مشکلات ادراری
44برخورد کلینیکی با بیماران یبوستی در اختلال کف لگن
45رویکرد کلینیکی جدید با پرولاپس های آپیکال
46جراحی زیبایی
47پارگی های اسفنگتر آنال
48عوارض جراحی های کف لگن
49جایگاه آموزش پلویک فلور در گروه زنان
پزشکی قانونی :
50اهمیت رضایت قبل از اعمال جراحی زنان
51پزشکی قانونی و عوارض اعمال جراحی زنان
52پزشکی قانونی و عوارض زایمان طبیعی
53پزشکی قانونی و عوارض زایمان به روش سزارین