راهنمای ثبت نام و شرکت در کنگره

 

امتیارات بازآموزی و گروههای هدف :

برنامه علمی کنگره  بر روشهای تشخیص و درمان بیماریهای زنان و مامایی متمرکز خواهد بود . با رویکرد  مطالعات میان رشته ای در حوزه علوم پزشکی .   لذا از کلیه همکاران رشته های تخصصی  مرتبط ، جهت شرکت در برنامه های علمی این کنگره که به صورت همزمان در چهار سالن برگزار خواهد شود، دعوت میشود. با توجه به برنامه های ارائه شده به مرکز بازآموزی ، برای گروههای تخصصی زیر درخواست امتیاز بازآموزی خواهد شد

 

– متخصصین جراحی زنان و زایمان

 

– متخصصین ارولوژی ، آنکولوژی ، پاتولوژی

 

– متخصصین رادیولوژی ، پوست ، پزشکی قانونی 

 

 

توضیحات و شرایط و نحوه ثبت نام :

 

متعاقبا اعلام خواهد شد.